Adoptera barn från ett annat land – vad du bör tänka på

Foto: Shitota Yuri


Besök Sveriges profil

Viktiga detaljer att för dig som funderar på att adoptera ett barn från ett annat land. Vid en adoption blir du barnets nya förälder och juridisk vårdnadshavare. Det är vanligast med en internationell adoption.

Här finns information om internationell adoption som du kan läsa om.

Vem får adoptera?

Alla över 18 år får enligt lag adoptera, detta inkluderar sambor, gifta par och ensamstående. Ingen åldersgräns finns. Innan en adoption kan ske blir du utredd av kommunen i en så kallad medgivandeutredning. Kommunen får inte neka dig en medgivandeutredning med hänsyn till din ålder.

Internationell adoption

Det vanligaste sättet att adoptera i Sverige är ett barn från ett annat land. För att starta adoptionsprocessen behöver du kontakta en adoptionsorganisation. Adoptionsländerna har kontakt med adoptionsorganisationerna som förmedlar adoptioner. För att en adoptionsorganisation ska få förmedla adoptioner måste de vara godkända av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Väntetiden kan ibland vara lång för att få skicka en adoptionsansökan till ett land, då det ofta är många som söker. Du kan själv välja vilken organisation du vill vara medlem och sökande i. Du kan vara medlem i flera organisationer samtidigt, men du får bara skicka en ansöka i taget. 

Vilka barn adopteras internationellt?

Barn som är aktuella för adoption lämnas till adoption av många olika skäl. Adoptionsbesluten påverkas ofta av fattigdom, eventuella sjukdomar och andra sociala förhållanden som gör att de biologiska föräldrarna inte längre kan ta hand om barnet. Innan en adoption kan bli aktuell måste myndigheterna i barnets ursprungsland utreda barnets situation och noga kontrollera om barnet inte längre kan tas om hand av sin familj, släkt eller annan familj i ursprungslandet.

Processen vid en internationell adoption

Fundera du på att adoptera kan hela processen ta flera år. Även om allt det byråkratiska har godkänts av myndigheter innebär det inte ett löfte om att du får ett barn. Sveriges regler kan skilja sig från andra länder, exempelvis har andra länder olika krav och rutiner vid en adoption. En del länder har åldersgränser och specificerar också att adoptionsföräldrar behöver stanna en längre period i barnets ursprungsland innan en adoption kan vara aktuell. Behöver du mer information om adoptionsreglerna ska du kontakta en adoptionsorganisation som vet mer.

Utredning om medgivande i Sverige

När du ska adoptera behöver du ansöka om medgivande att få ta emot ett barn för adoption, det gör du hos kommunens socialtjänst som startar en medgivandeutredning. Utredning är ett krav. Du kommer även att bli informerad av kommunen om en lämplig föräldrautbildning, som är obligatorisk.

Utredningen innehåller möten för att kontrollera din hälsa, hur ditt vardagliga liv ser ut och hur du tycker och tänker om adoption. Om du blir godkänd så gäller kommunens beslut i tre år. Omprövning sker efter två år för att kontrollera om dina förhållande och om samma omständigheter fortfarande gäller.

Om dina förhållanden ändras behöver du berätta det för kommunen. En ny prövning sker om dina förhållanden ändras på något sett.

Ansökan om adoption

När du väl har blivit godkänd och fått ett medgivande om att du får adoptera kan du börja söka efter ett land du kan skicka din ansöka till. Du skickar din ansökan genom en adoptionsorganisation. Om det är en enskild adoption kan du själv ansöka till myndigheten i det landet.

Myndigheter i barnets ursprungsland godkänner

En adoption utreds ordentligt av myndigheter i barnets ursprungsland med fokus på barnets allra bästa. Det är myndigheterna i landet som väljer nya föräldrar bland de ansökningar de tar emot.

Urvalsprocessen och kraven ser olika ut beroende på land.

Besked

Via adoptionsorganisationen får du information och reda på vilket barn du ska få adoptera.

Samtycke från kommunen

När du har fått reda på vilket barn du ska få adoptera behöver kommunen lämna sitt samtycke för att du ska få adoptera just det aktuella barnet. Kommunens samtycke lämnas i ett beslut inom två veckor från att du meddelar kommunen.

Besked om resa till barnet

Adoptionsorganisationen meddelar dig ett besked om när du kan resa till barnet i ursprungslandet.

Resan till barnet

Reglerna för att hämta och möta barnet varierar beroende på land. En del länder kräver att du ska stanna en tid i landet.

Meddela myndigheter

När ditt barn har kommit till Sverige behöver du meddela det till kommunen och Skatteverket, och eventuellt andra myndigheter.

Rapportera till ursprungslandet

Många ursprungsländer vill att du rapporterar om hur barnet har det och hur utveckling ser ut. Rapporterna kan skrivas av dig eller tillsammans med socialtjänsten.

Enskild adoption

En enskild adoption skiljer sig från en vanlig adoption. För en enskild adoption krävs särskilda skäl och innebär att man får adoptera utanför adoptionsorganisationerna.

Om särskilda skäl finns ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd – ”MFoF” pröva om förfarandet och sättet förmedlingen sker på är godtagbart innan barnet lämnar sitt land. Innan en sådan prövning av MFoF kan ske ska socialnämnden ha givit de sökande ett medgivande.

Vad är en enskild adoption?

Om man vill adoptera ett barn från ett annat land är den allmänna regeln att en adoption ska göra via någon av de godkända adoptionsorganisationerna. MFoF kan bevilja undantag i särskilda fall. Om särskilda skäl finns får personen som ska adoptera tillåtelse att genomföra en adoption utan samarbete med en adoptionsorganisation. Detta kallas enskild adoption.

Vilka krav finns för en enskild adoption?

Det är samma krav som prövas av kommunens socialnämnd som i andra adoptioner men med särskilda krav och förutsättningar som ska vara uppfyllda.

Tillstånd ska ges av MFoF för att man ska få genomföra en enskild adoption. Det första kravet är att man måste ha särskilda skäl för att adoptera utan samarbete med en adoptionsorganisation. Exempel på särskilda skäl kan vara att man har samma ursprung som barnet eller att det är ett barn till släktingar som man önskar adoptera.

Förmedlingsprocessen i landet ska ske på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt och är ett krav. Inga indikationer i någon form av barnhandel får finnas. Om samtliga krav uppfylls och om MFoF bedömer att förutsättningarna och processen är godtagbart kan man få tillstånd till att genomföra en enskild adoption.

Hur genomför man en enskild adoption?

I likhet med en internationell adoption måste man först genomgå en föräldrautbildning och medgivandeutredning. När man har genomgått första stegen i processen och fått ett medgivandebeslut från socialnämnden, då kan man skicka in sin ansökan till MFoF om att få genomföra en enskild adoption. Är samtliga krav och förutsättningar uppfyllda får man ett beslut om undantag från den vanliga regeln om att man måste använda en adoptionsorganisation. Efter beslutet för man genomföra en enskild adoption. 

Om landet du adopterar ifrån är anslutet till Haagkonventionen är det MFoF som ska skicka samtliga adoptionshandlingarna mellan dig och myndigheterna i adoptionslandet. MFoF uppgift är endast att förmedla handlingarna. Det är du själv som måste ta reda på vilka handlingar som krävs av dig för att få genomföra adoptionen.

I enlighet med Haagkonventionen ska ett Haagintyg utfärdas av landet som meddelar adoptionsbeslutet, i flesta fall är det ursprungslandet som lämnar det slutgiltiga adoptionsbeslutet, ibland händer det att svensk tingsrätt behöver meddela det slutgiltiga beslutet. Om det är en svensk tingsrätt som meddelar beslutet då är det MFoF som ska utfärda Haagintyget.

Kom ihåg att det alltid är din uppgift att ha kontakt med myndigheter och organisationer som är inblandade i processen om adoption. 

Vad är viktigt att tänka på?

En adoption är ett stort steg och det finns många beslutande myndigheter och organisationer som du behöver ha kontakt med. Även om du får ett beslut från MFoF så innebär det inte att du 

MFoF prövar bara om förutsättningarna för att få genomföra en enskild adoption är uppfyllda. Ett beslut från MFoF innebär inte att man kommer att få genomföra en adoption. 

Man måste uppfylla kraven som gäller i landet man vill adoptera från, och samtidigt noga tänka över om man klarar av en adoptionsprocess.

Det är viktigt att man följer alla regler som finns. Om man inte följer alla krav, regler och lagar som finns kan det sluta med att adoptionen inte genomförs och risken är att adoptionen blir ogiltigt i Sverige, och då får barnet inte komma till Sverige.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier