De mänskliga rättigheterna lista

info@utrikesgruppen.se

Vilka mänskliga rättigheter finns det?

Mänskliga rättigheter utgör grundläggande friheter och rättigheter som omfattar många underkategorier. Dessa gäller för alla oavsett deras bakgrund, kön, ras, religion, nationalitet, ålder eller annat som kan särskilja en individ mot en annan.

Några av de viktigaste mänskliga rättigheterna har fastställts i olika internationella avtal, vilka också implementerats som nationella lagar. Respekten för de mänskliga rättigheterna skyddar människor och upprätthåller en rättvis och rättssäker samhällelig ordning.

Här är en lista över några av de mest grundläggande och allmänt erkända mänskliga rättigheterna:

 1. Rätten till liv: Alla har rätt till liv och frihet från ett godtyckligt berövande av livet.
 2. Rätt till frihet och säkerhet: Ingen får utsättas för tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
 3. Rätten till likhet inför lagen: Alla är lika inför lagen och har rätt till lika skydd av lagen utan diskriminering.
 4. Rätten till extra skydd för barn: Detta är en central aspekt av barnets rättigheter. Denna rättighet är grundläggande för att säkerställa barns välmående och utveckling och återspeglas i olika internationella dokument och konventioner.
 5. Frihet från slaveri och tvångsarbete: Ingen får hållas i slaveri eller tvångsarbete.
 6. Rätt till rättvis rättegång: Alla har rätt till en rättvis och offentlig rättegång vid opartisk domstol.
 7. Yttrandefrihet: Alla har rätt till yttrandefrihet och åsiktsfrihet, inklusive frihet att söka, ta emot och sprida information och idéer.
 8. Rätt till yttrandefrihet: Rätten till yttrandefrihet är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och innebär att alla människor har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och idéer fritt utan rädsla för repressalier eller censur. Denna rättighet inkluderar även friheten att söka, ta emot och sprida information och idéer i olika former och kanaler, såsom skriftligt, verbalt, konstnärligt och elektroniskt.
 9. Religionsfrihet: Alla har rätt till religionsfrihet, inklusive frihet att utöva sin religion och ändra den om så önskas.
 10. Rätt till privatliv: Ingen får utsättas för godtycklig inblandning i sitt privatliv, sitt hem och sin korrespondens.
 11. Rätt till utbildning: Alla har rätt till utbildning som är tillgänglig och kostnadsfri åtminstone på grundläggande nivå.
 12. Rätt till arbete och rättvisa arbetsvillkor: Alla har rätt att arbeta under rättvisa och trygga villkor och att fritt välja sitt arbete.
 13. Rätt till social trygghet: Alla har rätt till social trygghet, inklusive rätt till sjukvård, utbildning och ekonomiskt stöd vid arbetslöshet eller sjukdom.
 14. Rätt till kultur: Alla har rätt att delta i kulturlivet och att njuta av de vetenskapliga framsteg och den litteratur som finns tillgänglig.
 15. Rätt till en standard för levnadsstandard: Alla har rätt till en standard för levnadsstandard tillräcklig för att säkerställa hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad och medicinsk vård.
 16. Rätt till skydd mot diskriminering: Ingen får diskrimineras på grund av kön, ras, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra liknande skäl.
 17. Rätt till deltagande i politiska beslut: Alla har rätt att delta i det politiska livet och att fritt uttrycka sina åsikter och rösta i fria och rättvisa val.
 18. Rätten till demonstration: Rätten till demonstration är en viktig del av yttrandefriheten och föreningsfriheten och innebär att människor har rätt att fredligt samlas och demonstrera för att uttrycka sina åsikter, krav och missnöje offentligt.

Dessa är bara några exempel på mänskliga rättigheter. Det finns många fler som har fastställts genom nationella lagar, internationella avtal och genom olika organisationer, exempelvis FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. Ytterligare förklaringar som är viktiga i världen är den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

För att upprätthålla en rättvis och rättssäker samhällsstruktur är det av avgörande betydelse att både respektera och skydda mänskliga rättigheter.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök