EU:s sanktionskarta

EU:s sanktionslista

EU:s sanktionskarta ger omfattande detaljer om alla EU:s sanktionssystem och deras motsvarande rättsakter, inklusive de regimer som antagits av FN:s säkerhetsråd och införlivats på EU-nivå.

 
Vad är EU:s sanktioner?

Restriktiva åtgärder (sanktioner) är ett väsentligt verktyg i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), genom vilket EU vid behov kan ingripa för att förebygga konflikter eller svara på framväxande eller aktuella kriser. Trots deras vardagliga namn ”sanktioner” är EU:s restriktiva åtgärder inte straffbara. De är avsedda att åstadkomma en förändring i policy eller verksamhet genom att rikta in sig på enheter och individer i länder utanför EU som är ansvariga för sådant malignt beteende.

Vilka typer av sanktioner finns det??

EU-sanktioner kan riktas mot medlemmar av statliga organ i länder utanför EU, såväl som företag, grupper, organisationer eller individer genom följande åtgärder:

  • vapenembargon
  • restriktioner för tillträde (reseförbud)
  • frysning av tillgångar
  • andra ekonomiska åtgärder såsom restriktioner för import och export

EU:s sanktioner är noggrant riktade och utformade för att stå i proportion till de mål de strävar efter att uppnå. Som sådana riktar de sig till dem som är ansvariga för politik eller åtgärder som EU vill påverka, samtidigt som de så mycket som möjligt minskar eventuella oavsiktliga konsekvenser.

Mer information om EU:s sanktioner. Vanliga frågor: Restriktiva åtgärder (sanktioner). Klicka här

Vem är bunden av EU:s sanktioner??

Rådets beslut är direkt bindande för EU:s medlemsstater.

Rådets förordningar, som en rättsakt med allmän räckvidd, är bindande för alla personer eller enheter under EU:s jurisdiktion.

Medlemsstaterna är ansvariga för genomförandet av EU:s sanktioner, samt för att identifiera överträdelser och införa påföljder.

Som fördragens kontrollant säkerställer kommissionen ett enhetligt genomförande av EU-lagstiftningen och övervakar hur den efterlevs av medlemsstaterna.

Även om EU:s sanktioner förväntas ge effekter i tredjeländer genom påtryckningar på listade personer, gäller de inte extraterritoriellt. De skapar med andra ord inga skyldigheter för personer eller enheter utanför EU, såvida inte verksamheten bedrivs åtminstone delvis inom EU.

Parallellt, och som en principfråga, erkänner inte EU den extraterritoriella tillämpningen av lagar som antagits av tredjeländer och anser att sådana effekter strider mot internationell rätt.

För att rapportera sanktionsöverträdelser kan du helt enkelt skicka ett e-postmeddelande till: relex-sanctions@ec.europa.eu

Restriktiva åtgärder (sanktioner)

Ett viktigt verktyg genom vilket EU kan ingripa vid behov för att förebygga konflikter eller svara på framväxande eller aktuella kriser.

EU har över fyrtio olika sanktionssystem på plats. Vissa har mandat av FN:s säkerhetsråd, medan andra antas autonomt av EU.

Vill du läsa mer om EU: sanktioner kan du besöka den officiella webbplatsen för EU här.

 

Eller sök i specifika huvudkategorier