ንትሕቲ ዕድመ ህጻናት ዝኸውን፡ ናይ ጉዕዞ ፍቓድ

ንትሕቲ ዕድመ ህጻናት ዝኸውን፡ ናይ ጉዕዞ ፍቓድ

ፍቓድ ወለዲ ምስ ሓደ ካብቶም ሞግዚታት፡ ካብ ወለዶም ወጻኢ ምስ ካልእ ሰብ፡ ወይ በይኖም ንዝጓዓዙ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ይምልከት። ሃገራትን መንገዲ ኣየራትን፡ ፍቓድ ወለዲ ዝምልከት ረቛሒታት ኣለዎም፣ እዚ ድማ ነቲ መንገዲ ኣየር ወይ ኣብቲ ዝኸድዎ ሃገር ምስ በጽሑ፡ ክረአ ኣለዎ። ፍቓድ ወለዲ እንተጎዲሉ፡ እቲ መገሻ ኣብ ሕቶ ምልክት ክኣቱን ደው ክብልን ይኽእል።

ኣብዚ ነቲ ናይቲ ካልእ ወላዲ፡ ኣብቲ መገሻ ፍቓድ ከምዘለዎ ዘርኢን/ወይ ድማ ክልቲኦም ወለዲ፡ ነቲ መገሻ ፍቓዶም ከም ዝሃቡ ዘርእዩን ፍቓድ ወለዲ ዝሕብርን።

ቁጽጽር፡

ሃገራት ንንግዲ ህጻናት ንምምካት፡ ምጥሓስ ሕጊ ስድራቤት ንምክልኻልን፡ ዝተሓላለኸ ኣህጉራዊ ሕጋዊ ክርክር ንምውጋድን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ክርክር ምእላይ/ሞግዚትነት ህጻናት ዝፍጸም ጭውያ ህጻናት ንምንካይ፡ ፍቓድ ወለዲ ይጠልባ።

ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣንጻር ድሌት ወለዶም ካብ ሃገር ንኸይወጹ፡ ቁጽጽር ዶባት ኣብ ዝገሹሉ እዋን ብጥንቃቐ ይከታተሉ።

ኣብ ውሽጢ 30 ደቓይቕ ዝሰልጥ፡
ምስላጥ ፍቓድ ወለዲ 24 ሰዓት ይካየድ። ፍቓድ ወለዲ ክትሓትት ከለኻ፡ እቲ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ 30 ደቓይቕ ይወሃበካ። እቲ ናይ ወለዲ ፍቓድ በቶም ሞግዚታት ክፍረምን ብኽልተ ዝመረጽዎም ሰባት ኪምስከር ኣለዎ።
ከመይ ጌርካ ፍቓድ ወለዲ ትእዝዝ/ትጠልብ፡

– ብኢንተርነት ኣዘዙ፡

– ኩሉ ሓበሬታ ምልኣዮ፡

– ክፈል

– እቲ ናይ ወለዲ ፍቓድ ናብ ኢመይል ኣድራሻኻ ይለኣኽ፡

እቲ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ 30 ደቓይቕ ተሰሪሑ ይለኣኽ።

Sök