Information om europeisk arresteringsorder och skyddet mot enskilda personer

Här kan du läsa om europeisk arresteringsorder och viktig relaterad information
Det finns många regler som utländska myndigheter ska förhålla sig till för att kunna utfärda och senare beviljas en europeisk arresteringsorder. En åklagare i ett annat land får utfärda en arresteringsorder för brott som på straffskalan kan ge fängelse i ett år eller mer. Här finns fakta om europeisk arresteringsorder, överlämning till ett annat land och skyddet mot enskilda vid utlämningsförfarande.

Den europeiska arresteringsordern har reglerats och varit i bruk sedan den 1 januari 2004. Tidigare har utdragna procedurer för utlämning mellan EU-stater varit aktivt. Nu används en förenklad europeisk arresteringsorder för att skynda på processen för överlämnande över gränserna. En arresteringsorder får översändas genom Schengens informationssystem (SIS) eller genom ett annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott.

Syftet med en europeisk arresteringsorder är att få den misstänkte överlämnad för lagföring eller för att personen ska verkställa ett fängelsestraff. Det kan också vara fråga om annan åtgärd för frihetsberövande. När en europeisk arresteringsorder utfärdas är den giltig i alla EU-medlemstater.

När en arresteringsorder har utfärdas ska myndigheter, exempelvis domstol, polis och åklagare respektera den misstänktes rättigheter under hela processen. Exempel på rättigheter som ska respekteras är rätten till en kunnig advokat inom rättsområdet, tolkhjälp och speciellt rätten till information.

Om den misstänkte godkänner att överlämnas ska ett snabbt beslut om överlämnade fattas redan inom 10 dagar. Den europeiska arresteringsordern ska alltså verkställas senast 10 dagar från det slutliga beslutet – detta så fort och på en dag som de berörda myndigheter i länderna kommit överens.

Tingsrätten i Sverige fattar beslut om överlämnade

Ett beslut om överlämning från Sverige till ett annat EU-medlemsland fattas av tingsrätten. Om den misstänkte inte godkänner överlämning kan beslutet överklagas till högre instans, vilka är hovrätten och Högsta domstolen.

Som regel ska tingsrätten ha fattas sitt beslut inom 30 dagar från det att den misstänkte personen greps.

Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder – Lag om europeisk arresteringsorder

För att en arresteringsorder ska vara godkänd skall den upprättas enligt kraven som ställs i rambeslutet och innehålla uppgifter nedan:

  1. den eftersöktes identitet och nationalitet
  2. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress till den utfärdande myndigheten
  3. en verkställbar dom, ett häktningsbeslut eller ett motsvarande verkställbart beslut
  4. den brottsliga gärningen, med angivande av tid och plats för gärningen, en beskrivning av omständigheterna kring gärningen samt den eftersöktes delaktighet i gärningen
  5. brottsrubricering och om gärningen är sådan som anges i bilagan till denna lag
  6. straffskalan för gärningen eller, om arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, den påföljd som har dömts ut, och
  7. om möjligt andra rättsliga konsekvenser av gärningen

Klicka för att läsa mer om: Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

När får överlämnande inte beviljas?

Enligt Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, ”Hinder mot överlämnande” i paragraf 3 § till 6 § finns det flera hinder mot ett överlämnande.

Bland annat får en överlämning av misstänkt person inte äga rum innan personen har fyllt femton år,

om överlämningen skulle strida mot den europeiska konventionen om skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggsprotokoll till konventionen som gäller som lag i Sverige.

Eller om överlämningen skulle strida om immunitet och privlegier.

Läs mer här om vilka hinder som finns.

Hur lång tid tar en överlämning från Sverige?

I statistik från år 2018 och 2019 om användningen av den europeiska arresteringsordern verkställdes överlämning av personer till ett annat land med:

År 2019 överlämnades en misstänkt person i genomsnitt
med samtycke – inom 16,7 dagar
utan samtycke – inom 55,75 dagar

År 2018 överlämnades en misstänkt person i genomsnitt
med samtycke – inom 16,4 dagar
utan samtycke – inom 45 dagar

Ladda ned handboken

Du kan ladda ned handbok för utfärdande och verkställighet av en europeisk arresteringsorder. Handboken är en manual för i synnerhet myndigheter om hur man ska utfärda och senare verkställa en europeisk arresteringsorder. Det ges en utläggning av rättstolkning och praxis av EU-domstolens tolkningen avseende enskilda bestämmelser i rambeslutet om europeisk arresteringsorder.

Ladda ned handboken på svenska här (PDF).
För andra språk, besök länken här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier