Information om farledsavgifter

info@utrikesgruppen.se

Information om farledsavgifter och hur systemet fungerar
Här finns information om farledsavgiften. Avgiften består av fyra delar. Fartygsbaserad beredskaps- och farledsavgift samt gods- och passageraravgift. Beredskaps- och den fartygsbaserade avgiften baseras på fartygets nettodräktighet. Läs mer om varför avgifterna tas ut.

Ett fartyg som befinner sig i inrikes trafik betalar beredskaps- och farledsavgift i samtliga hamnar där lastningen kommer att ske. Godsavgiften tar enbart ut för gods som har lastats.

Ett fartyg som kommer från utrikes trafik betalar beredskaps- och farledsavgift vid den första hamnanlöp som är svensk. Godsavgift tas här ut både för ett lastat gods samt lossat gods.

Stegvis betalning sker med full beredskaps- och fartygsbaserad avgift. Först betalas de två första avgiftspliktiga anlöpen varje månad. Ett tredje anlöp som sker samma månad har en 75-procentig avgift, för det fjärde anlöpet är avgiften 50 procent och det femte är 25 procent. Efter det sjätte anlöpet ska ingen beredskaps- och fartygsbaserad avgift betalas, utan endast gods- och passageraravgift.

Avgifterna

2,68 kr per lossat ton gods avser den godsbaserade avgiften. 1,33 kr per lossat så kallat lågvärdigt gods. Gods som betraktas som lågvärdigt avgörs av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2021:1) och specificeras tydligare på Sjöfartsverkets webbplats.

Avgifterna finansierar Sjöfartsverkets verksamhet och har beslutats av regeringen. Sjöfartsverkets avgiftssystem är inte ett system som ska hjälpa svensk sjöfart eller näringslivet med att expandera. Detta är endast en sätt att finansiera deras verksamhet.

Ny modell för 2023

Den nuvarande modellen trädde i kraft 2018 och planen var då att genomföra större översyn av modellen var femte år. Arbetet med ny modell har påbörjats och preliminärt datum för ikraftträdande är 1 januari 2023. Det innebär att förändringarna ska ske inom modellens omfördelning. Vissa kunder kan därför få höjda avgifter, medan andra kan få sänkta avgifter.

Det preliminära datumet 1 januari 2023 för ikraftträdandet kan dock flyttas fram om förändringarnas omfattning blir osäker för marknaden.

Miljödifferentiering

Sjöfartsverket erbjuder en reduktion på den fartygsbaserade avgiften för fartyg som uppnår minst 75 verifierade poäng av maximalt 150 i Clean Shipping Index (CSI). Om ett fartyg når upp till verifierade poäng i CSI får fartyget den miljödifferentierade avgiften automatiskt, detta då Sjöfartsverket hämtar information direkt från CSI.

Du kan läsa mer om Clean Shipping Index här. CSI drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Viktiga länkar

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök