Information om hållbara hamnar från IVL Svenska Miljöinstitutet

Vad är hållbara hamnar?
Hamnar är inte bara en nödvändig del i transportsystemet, det är också ett av världen viktigaste nav för gods och passagerare. Utan hamnar skulle transport av gods ta större skada och leda till att människor kan få lägre tillgång till livsnödvändiga produkter. Men om hamnar fortsatt ska vara en nyckelaktör i transportsystemet måste det också vara hållbart.

Fartyg, lastbilar, arbetsmaskiner och all verksamhet vid hamnar ger upphov till utsläpp som skadar miljön. Verksamheten runt hamnar släpper ut koldioxid, kvävoxider och partiklar. Hamnar behöver och sortera och ta hand om stort avfall från fartygen. Det är ofta oljehaltigt flytande avfall, fast avfall och avlopp.

Dagens moderna hamnar har byggts och vuxit fram ur världens handelssystem och markanades behov av att transportera gods. Ofta har hamnar ett krav på att ligga och god anslutning till bra väg- och järnvägsförbindelser. På grund av detta ligger många hamnar nära olika bebyggelser. Det innebär att hamnarna måste hantera olika lokala emissioner, trafik i väg- och järnvägsnätet samt buller från fartyg som under alla dygnets tummar lastar och lossar.

Runt sitt område kan hamnar även påverka stort på miljön genom byggnation, skötsel och tillsyn av anläggningar samt olika infrastrukturer. Där till kan muddring av farleder och hamnbassänger påverkas.

Hamnen ur ett hållbarhetsperspektiv

IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder genom lång erfarenhet olika emissionsberäkningar, detta från internationella och svenska hamnar. Genom olika analyser har hamnar möjlighet att minska sina emissioner tillsammans med IVL. Beräkningarna omfattar fartyg, järnvägar, lastbilar och arbetsmaskiner i hamnar. IVL erbjuder även luftkvalitetsmätningar av utsläpp från fartyg och fordon.

IVL beräknar miljödata för hela kedjan av logistik för produkter som går på export och import.

IVL erbjuder ett system ”Clean Shipping Index” som kalkylerar miljödifferentierade hamnavgifter. Genom systemet använder hamnarna resultatet i sina årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och tillståndsprocesser, men även för att göra investeringar som minskar utsläppen.

IVL hjälper dig med:

  • Emissionsberäkningar för fartyg, lastbilar, tåg och arbetsmaskiner i hamnen
  • Luftkvalitetsmätningar ev exemplevis partiklar, NOX, marknära ozon, flyktiga organiska kolväten (VOC)
  • Åtgärdsanalyser för att minska emissioner i hamn
  • Strategiskt hållbarhetsarbete och hållbarhetsledning
  • Livscykelanalyser för hamnar
  • Hållbar upphandling, hjälp med miljömärkning eller miljökrav
  • Hamnlogistik
  • Riskanalys för hantering och lagring av bränsle och kemikalier
  • Utredningar om framtida bränslen i hamnar

Viktiga länkar

> Pressmeddelande från IVL om Clean Shipping Index.
> Clean Shipping Index.
> Hållbara hamnar.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier