Shingrix – biverkningar och resultat

info@utrikesgruppen.se

Information och vad du bör veta om bältrosvaccinet Shingrix och biverkningarna. Shingrix är ett vaccin avsett för förebyggande av bältros. Du kan enkelt boka tid hos vaccinationsmottagning.

BOKA TID FÖR VACCINATION HÄR.

Bältros (kallas också herpes zoster, eller bara zoster) är ett smärtsamt hudutslag, vanligtvis med blåsor. Förutom utslaget kan bältros orsaka feber, huvudvärk, frossa eller orolig mage. Mer sällan kan bältros leda till lunginflammation, hörselproblem, blindhet, hjärninflammation (encefalit) eller dödsfall.

Du bör inte dosera Shingrix vaccination om du:

  • någon gång har fått en allvarlig allergisk reaktion av vaccinet eller efter en dos Shingrix
  • har testats negativt för immunitet mot varicella zostervirus. Om du testar negativt, bör du få vattkoppsvaccin
  • för närvarande har bältros
  • är gravid eller ammar
  • har ett försvagat immunsystem
  • genomgår cancerbehandling, exempelvis strålning
  • har haft cancer i benmärgen eller leukemi och lymfom
  • är allergisk mot gelatin, det antibiotiska neomycinet eller någon annan ingrediens som finns i Shingrix
  • är överkänslig mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som finns i innehållet. *Se innehållet.

Det finns begränsat med data som stödjer och rekommenderar användning av Shingrix vaccin till personer som tidigare haft bältros och på sköra personer. Du som patient och hälso- och sjukvårdspersonal behöver därför se vilka fördelar och nackdelar som finns tillsammans med riskerna att ta bältrosvaccination på individbasis.

Om du har en mindre sjukdom, som förkylning, kan du få Shingrix vaccin. Men om du har svår akut sjukdom ska du rådgöra med läkare. Shingrix ett nytt vaccin mot bältros som ger patienten ett mycket stabilt skydd mot sjukdomen bältros.

Bältros är orsakas av att gammalt virus finns kvar när en person tidigare har infekteras med vattkoppor. Viruset vilar kvar i människans nervceller och kommer sedan att aktiveras igen, detta när eller om immunförsvaret försvagas. Risken att få bältros ökar ju äldre du blir. Var femte person i Sverige blir sjuk av bältros i sitt liv. Samma person kan få bältros flera gånger.

Shingrix biverkningar

Shingrix vaccin är ett nytt bältrosvaccin. Patienter som har doserats med Shingrix har upplevt feber, hudutslag, muskelsmärta, ledvärk, skakande, magsmärta, illamående, influensaliknande symtom, huvudvärk och trötthet. Biverkningar kan påverka din förmåga att göra normala dagliga aktiviteter under en tid samt kan injektionssticket i överarmen ta skada. De flesta får en öm arm med mild eller måttlig smärta efter att ha fått Shingrix och vissa har också fått rodnad och svullnad vid injektionssticket.

Som en reaktion på nålsticket kan svimning förekomma efter eller till och med före vaccination. Som följd av svimningen kan neurologiska tecken uppvisas, såsom övergående synstörningar, parestesier och tonisk-kloniska extremitetsrörelser under återhämtningen. Det är därför viktigt att kliniken på plats har rutiner för att undvika skador som kan uppkomma på grund av svimning.

Cirka 1 av 6 personer som fick Shingrix vaccin upplevde att biverkningar hindrade dem från att göra dagliga aktiviteter. Symtomen försvann på egen hand efter några dagar. Biverkningar var vanligare hos yngre människor.

Du kan få en reaktion på den första eller efter den andra dosen av Shingrix eller av båda doserna. Om du upplever biverkningar kan du välja att ta smärtstillande läkemedel.

Om du upplever biverkningar från Shingrix vaccination bör du meddela detta till din läkare omgående. Om du har några frågor om biverkningar från Shingrix, tala med din läkare. Om du upplever några andra livshotande symtom ska du kontakta en läkare direkt.

Vad alla borde veta om bältrosvaccinet (Shingrix vaccination)

Vaccin mot bältros är det enda sättet att skydda mot bältros. Centers for disease control and prevention ”CDC” rekommenderar att friska vuxna 50 år och äldre kan injicera två doser av bältrosvaccinet Shingrix.

Shingrix vaccin ger ett skydd mot bältros. Två doser Shingrix vaccination är mer än 90% effektivt för att förhindra bältros. Skyddet förblir över 85% under minst fyra av de första åren efter att du vaccinerats. Studier som har gjorts visar att Shingrix är säkert. Vaccinet hjälper din kropp att skapa ett starkt försvar mot bältros.

Vem kan ta vaccinet Shingrix?

Friska vuxna 50 år och äldre kan ta två doser Shingrix vaccination, åtskilda med 2 till 6 månader. Om du har haft bältros tidigare kan du få Shingrix för att förhindra framtida händelser av sjukdomen. Det finns ingen specifik tid som du behöver vänta efter att du har fått bältros innan du kan ta Shingrix, du bör iaktta försiktighet och se till att ett eventuellt bältrosutslag har försvunnit innan du vaccinerats med Shingrix. Du bör noga kontrollera om verkligen du behöver Shingrix innan du tar det.

Information från Fass.se

Det existerar ingen data om användning av Shingrix vaccination hos kvinnor som är gravida, därför bör kvinnor under graviditet avstå från vaccinet.

Det existerar ingen data om vilken effekten är på ammade spädbarn till mödrar som har fått vacciner. Det finns ingen data om Shingrix kan utsöndras i bröstmjölk hos människor.

Djurstudier har inte visat några direkta eller indirekta effekter på fertiliteten hos det manliga och kvinnliga könet.

Det existerar ingen data vilken effekterna blir av att inta Shingrix och sedan köra bil eller använda andra maskiner.

Innehåll i Shingrix

Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):
Varicella zoster-virus1 glykoprotein E-antigen2,3 50 mikrogram

1 Varicella zoster-virus = VZV
2 Innehåller AS01B-adjuvans som innehåller:
Quillaja saponaria Molina-växtextrakt, fraktion 21 (QS-21) 50 mikrogram
3-O-desacyl-4’-monofosforyllipid A (MPL) från Salmonella minnesota 50 mikrogram
3 Glykoprotein E (gE) producerad i kinesisk hamsters äggstocksceller (CHO) med rekombinant DNA-teknik.

Förteckning över hjälpämnen
Pulver (gE-antigen):
Sackaros, polysorbat 80, natriumdivätefosfatdihydrat, dikaliumfosfat

Suspension (AS01B-adjuvans):
Dioleoylfosfatidylkolin, kolesterol, natriumklorid, vattenfri dinatriumfosfat,
kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor

Källa: Centers for disease control and prevention ”CDC”, Fass.se, Shingrix, US Health.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök