Konsumentverket är avslöjade – de är en kartell

Det finns olika former av karteller. I Mexiko genomförs stora militära operationer där man försöker att försvaga drogkartellerna.
Konsumentverket tillhör en ny kartell som kommit över, en på ytan ganska lämplig position för konsumenternas rätt i samhället genom att ständigt, såväl som direkt till konsumenter som i offentlig debatt utropat sig till att vara den enda legitima representanten för deras speciella intressen där myndigheten i sin ansträngning med att skydda sin kartellgrupp opererar som en ”hetsande åklagare” för de intressen som hela deras kartellgrupp har i sina respektive branschmarknader.

De grundades 1973 och ska egentligen vara verksamma som ett trovärdigt och hederligt komplement till Sveriges konsumenträtt. Verkligheten ser annorlunda ut. Konsumentverket spelar ett spel och för en lekman som knappt hört talas om hur myndighetens metoder och strategier fungerar i praktiken blir det alldeles säkert svårt att förstå vad det egentligen är som händer bakom kulisserna.

Konsumentverkets roll i sin kartell är bland annat, med alla medel och verktyg som de har tillgängliga försvara kartellmedlemmarnas särintressen, legitimitet och överlevnad, dels genom överenskommelser mellan vissa företag, organisationer och andra myndigheter så att inhemsk men även utländsk konkurrens hindras eller begränsas. Detta sker i form av att man bygger upp en mur av inträdeshinder, bland annat genom att manipulera den offentliga uppfattningen om vem eller vilka som får verka inom ett visst branschområde, synnerligen som en pålitlig och legitim aktör.

I skepnaden som en förlängd arm för konsumenterna mot, inte sällan fiktiva fula företag, skapar och förstärker Konsumentverket sitt ohederliga styre genom att liera sig med särskilda särintressen som i sin tur försöker driva genom en politik, alltid en ekonomisk gynnsam sådan som ska gagna deras kartellgrupp på bekostnad av konsumenter och medborgare.

Bakom kulisserna skyddar Konsumentverket sina kartellmedlemmar. Och mycket stavas förstås ”pengar, politik och materiella ting”. Det är stora summor pengar som försvinner, miljarder kronor, år ut och år in. Det är medborgarnas skattepengar som sedan 1973 i nuvarande organisationsform försvunnit i fickorna på människor som egentligen inte bryr sig om konsumenterna.

Karteller leder till att du som medborgare får mindre för dina pengar – tjänsterna blir sämre och produktivitet slöare. Priserna blir högre och du får ett sämre utbud av produkter, till skada för samhällets ekonomi och konkurrensen som slår hårt på konsumenterna.

Konkurrens är underbart. De bästa produkterna och tjänsterna vinner till fördel för konsumenterna.

Hur har Konsumentverket växt fram som en kartell?

Kartellen har växt fram inom vissa branschområden, uteslutande där det finns en mycket liten konkurrens, i många fall där konkurrens inte existerar alls och har aldrig gjort, delvis tack vare Konsumentverkets fula knep där de bygger upp etableringshinder på marknaden. Det innebär att Konsumentverket konstruerar ett särskilt regelverk eller en allmän uppfattning för och om en viss bransch, ett visst företag, organisation eller myndighet, inte alltid genom svensk lag. Men att kartellaktören i det offentliga ständigt ska få uppfattas såsom unik och samhällsviktig att rätten till deras existens måste vara exklusiv. Många gånger använder Konsumentverket retoriken: att om det inte är exklusivt kommer konsumenternas förtroende att skadas för myndigheterna. Detta leder till att Konsumentverket pressar konsumenterna och begränsar deras möjligheter att fritt välja bland självständiga yrkesutövare.

Denna förvaltningspåverkan på konkurrensen innebär att de företag, organisationer och myndigheter som ingår i kartellen inte bedöms som andra företag vilket distinkt betyder att området blir svårt att förstå för lekmän. Lagar är ofta komplicerade. Därför får Konsumentverket fungera som den uttalade experten och sköta de delar av genomförandet som ingen annan utomstående tillåts att göra i området för konsumenträtt. Detta sker trots att myndigheten styrs av djupa särintressen och inte heller är speciellt kunniga.

Konsumentverket är djupt politiskt involverade

Alla organisationer kan inte få möjligheten att få forma konsumentpolitik. Den rätten får man för sitt förtroende. Detta förtroende har idag kapats av Konsumentverket. Att få vara den legitima representanten för speciella intressen är det nödvändigt att organisationen har resurserna som krävs. Sådana organisationer behöver inte alltid ha ett stort förtroende hos majoriteten. Det räcker med att organisationen exempelvis ges ett erkännande av staten i olika grad trots att den inte på något sätt skulle vara mest begåvad i området, utan den anknytning man har till lierade aktörer spelar i hög utsträckning en mycket större roll i valet av att få vara exklusiv och legitim för sina speciella intressen.

Konsumentverket agerar över flera olika branschområden i syfte att maximera sitt inflytande och sina möjligheter att skydda kartellmedlemmarnas intressen. En betydelsefull del för dem är inte bara att vara med och bestämma vilka beslut som ska fattas utan också att ha makten att färga Sverige politiskt ”passande” och styra agendan. De vill ockupera problemformuleringsprivilegiet genom att formulera och definiera alla konsumentproblem som finns eller kan tänkas uppkomma.

Gemensamt Konsumentverket har med sina kartellmedlemmar är att de i första hand har som syfte att försvara sina egna materiella intressen. Konsumentverket bedriver kartellverksamhet på en marknad med intentionerna att begränsa konkurrensen inom den egna konstellationen, det vill säga stoppa andra människor, vilka de än är, från att ta sig in på marknader där Konsumentverket eller deras lierade kartellmedlemmar redan befinner sig i.

Statliga Vägverket tillhörde Sveriges hittills största kända kartell och dömdes att betala 50 miljoner kronor i böter. Den så kallade Asfaltkartellen påstods ha funnits redan på 1960-talet, men länge undgått att avslöjas.

Konsumentverket byter ansikte när konkurrensen närmar sig

När konkurrensen närmar sig kartellen börjar Konsumentverket att agera. De blir mer vaksamma, börjar övervaka och analysera sin motståndare. Rädslan över att motståndaren tar andelar från kartellen gör Konsumentverket mer paranoida och organisationen förvandlas snabbt till en desperat förtryckare och visar direkt sitt monopolansikte, uteslutande när konkurrensen är liten eller helt obefintlig. Det är mycket som står på spel för dem och de vill inte förlora det man inom kartellen ensamt har. De misstänkliggör och försöker kriminellstämpla aktörerna som har gett sig in på området som kartellen vill ha exklusiv rätt till.

När konkurrensen är liten, obefintlig eller väldigt svag på områden där lierade kartellmedlemmar är verksamma tenderar Konsumentverket att även gå över till regelrätt informationskrig och brottsliga handlingar i sitt försök att slå ut konkurrenten. När nivån på konkurrensen är så liten eller obefintlig visar Konsumentverket i motsvarande mån mer av sitt monopolansikte. Man vill inte att kartellen ska förlora sina andelar till andra. En önskan att för evigt få vara en del av branscher med monopolställning tycks vara en allmän strategi för kartellen Konsumentverket ingår i, i vart fall begränsa konkurrensen.

Samarbeta eller konkurrera med en kartell?

Hur ska aktörer hantera Konsumentverkets spel? Ska man samarbeta eller konkurrera? Valet är inte självklart för alla eftersom att båda alternativen kan antas ha sina fördelar beroende på marknadens tillstånd. Även om man funderar på att kortsiktigt samarbeta med en kartell behöver man veta att produktiviteten på lång sikt avgör välståndet. En hög andel av aktörer som befinner sig i ett monopolområde har konsekvent en frekvent ökande svag produktionsutveckling som påverkar produktionsmöjligheterna negativt för hela ekonomin. Innovationer och teknisk förnyelse sker inte i en sluten grupp på samma sätt som det gör i positiva och öppna grupper.

Fabricerad existens om dåliga företag betyder ”big business” för Konsumentverket

Dåliga företag behövs för att Konsumentverket ska kunna överleva och ta emot pengar från regeringen. Oavsett om dåliga företag finns på riktiga eller inte så ger Konsumentverket sken av att de dåliga företagen ständigt ligger och lurar bakom något hörn för att blåsa konsumenter på pengar. Dåliga företag innebär ”big business” för Konsumentverket. Utan dem så faller hela deras koncept. Konsumentverket behöver för varje dag bevisa för hela Sverige att det finns ett oändligt stort antal farliga företag.

Det existerar dåliga och konsumentfientliga aktörer på marknaden, det finns ju redan en i Konsumentverket. Det finns även företag som ligger på gränsen till att begå brott och de som också gör sig skyldiga till brott. Dessa ska givetvis inte få verka på svensk marknad utan motstånd.

Konsumentverket ger Sverige ett dåligt rykte. De är ett problem för utländska aktörer. Konsumentverket får idérika utländska entreprenörer att välja andra länder så fort Sverige nämns som en potentiell ny marknad där man kan etablera sig i. Konsumentverket har varit duktiga på att marknadsföra utländska företag som sämre på att förhålla sig till konsumentlag. Detta har skapat en misstänksamhet hos svenska konsumenter mot företag som inte är svenska.

Konsumentverket är med och framkallar en ny form av företagarhat bland vanliga svenska konsumenter. Konsumentverket använder ofta formuleringar som. ”Företagen lurar dig”, ”Det är en bluff” och ”Var på din vakt”. Sådant får utländska aktörer att vara försiktiga med sina investeringar i Sverige.

Det finns alltid de som vill fuska i en tävling. Försök se skillnaden när någon fuskar eller tävlar.

Verktygen och begränsningarna i konkurrensen är organiserade och sker i flera led

Oskuldspresumtionen avser den grundläggande straffprocessuella rättsprincipen som ger den som är misstänkt för ett brott rättigheten att betraktas som oskyldig tills att motsatsen har bevisats. Principen anses vara så viktig att många demokratier har den tydligt uttalad i sina lagar eller grundlagar. Den principen har Konsumentverket frångått när man som enda myndighet i Sverige på sin webbplats publicerar anmälningar mot företag.

Konsumenter kan anmäla företag man har haft problem med till Konsumentverket. När en anmälan kommer in till Konsumentverket går deras handläggare igenom dem och publicerar per automatik anmälan på webbplatsen utan hänsyn till oskuldspresumtionen. Det innebär att Konsumentverket agerar domstol i samma stund en anmälan kommer in. En anmälan publiceras oavsett om det finns någon grund eller äkthet i anmälan.

Konsumentverket använder samma anmälningsfunktion till att rensa bort konkurrensen som har närmat sig deras kartell genom att anonymt anmäla det företaget som har tagit stegen in i ett område som Konsumentverket anses vara exklusivt för sin kartell. Man anmäler alltså det företaget som närmar sig kartellens branschområde till sig själva och vidarebefordrar sedan uppgifter om antalet anmälningar motståndarföretaget har fått till media som kan publicera uppgifterna. Man rapporterar falskeligen att det nu existerar ett företag som ”lurar konsumenter”. Genom detta förfarande påskyndar man det nedåtgående förtroendet företaget kommer att få hos konsumenterna. Fungerar inte den taktiken då tar Konsumentverket till drastiska åtgärder. Man stämmer gärna konkurrenter till sin kartell i domstol och där använder man bland annat media till att påverka domstolen till sin fördel för kartellens särintressen.

Med olika metoder utestängs personer eller yrkesverksamma grupper från att utöva en viss yrkesverksamhet. Metoderna kan variera kraftigt. Ett sätt är att smutskasta konkurrenten så att förtroendet för aktören inte är detsamma som det var innan. I vanliga fall för att ett domslut i en domstol ska falla lättare till Konsumentverkets fördel, och därmed försvinner konkurrenten och deras trovärdighet hos konsumenterna samtidigt som Konsumentverket begränsar konsumenternas möjligheter att välja yrkesutövare.

Om privata företag smider hemliga avtal hade de redan suttit i fängelse. Men myndigheter och politiskt valda som sluter hemliga avtal i kartellgrupper riskerar fram till idag inte mycket. Det kommer att ske en förändring.

Konsumentverkets upprättade tidigare en juridisk felaktig varningslista över företag baserat på inkomna klagomål från konsumenter. Konsumentverket tillhandahöll därefter listan på sin webbplats. Efter ett interimistiskt beslut från Förvaltningsrätten i Karlstad togs listan bort.

Charmar konsumenterna men hugger dem i ryggen

Allt fler företagare känner att de har blivit spelbrickor i Konsumentverkets riskfyllda spel som har skapat ett omotiverat företagarhat jämte misstänksamhet från konsumenter. Konsumentverket arbetar inte längre för konsumenter. Konsumenterna har glömts bort för länge sedan nu när myndigheten ligger i ett sniperläge med sin manipulation. Konsumentverket gör idag allt de kan för att överleva och fortsätter smutskasta företag.

Det finns ett större intresse och det är att stärka det egna partsintresset för att kunna tillskansa sig fördelar. Konsumenterna kommer i efterhand. Om kartellen och deras självutnämnda representativa monopol utmanas, vilket ständigt sker från en del aktörer som vill verka på en marknad som fria näringsidkare så försvagas deras legitimitet och det vill Konsumentverket stoppa. Därför använder myndigheten alla medel som finns tillhands

De som är medlemmar i karteller sätter bland annat konsumenterna i handbojor.

Vilka är medlemmarna i kartellen?

Uteslutande är aktörerna myndigheter, företag och organisationer som har nära band till Konsumentverket, det kan vara sociala band, ekonomiska, politiska eller andra band som främjar deras särintresse. En kartellmedlem synliggörs alltid när en konkurrent närmar sig kartellmedlemmens branschområde. Men det kan ibland vara svårt att peka ut en kartellmedlem på förhand. I samtliga fall synliggörs kartellmedlemmen samma stund då Konsumentverket blandar sig in i leken.

Konsumentverket och dess Konsumentombudsman som ska försvara konsumenternas intresse mot företag i domstol har vid flera domstolsprövningar väsnats och uttryckt sitt stora missnöje att andra aktörer (motståndarna) ger sig in i marknader där det redan finns en aktör (kartellmedlemmen).

Konsumentverket tycker och hävdar att om det redan finns en ”legitim aktör”, (oftast brukar det vara en myndighet eller ett företag med nära band till en myndighet) som är aktiv i en konkurrenssvag bransch då ska inte andra aktörer få verka inom samma branschområde för det skadar förtroendet för den redan aktiva aktören. Den här retoriken skickar en tydlig signal om att Konsumentverket är en kartell och skyddar sina kartellmedlemmars intressen.

Konsumentverket vill döda all konkurrens som närmar sig kartellmedlemmarna

Konsumentverket har vid flera fall hetsat mot flera företag och aktörer som har gett sig in på marknader där kartellmedlemmarna är verksamma inom. De har skyddat privata bolag, myndigheter och även sig själva. I samtliga fall har Konsumentverket agerat mot företag som har gett sig in på marknader där konkurrensen tidigare inte har existerat. Flera aktörer har tagits till domstol med den falska retoriken att bolagen skadar kartellmedlemmarnas legitimitet och förtroende hos konsumenter genom att erbjuda liknande tjänster som kartellmedlemmarna.

Trots allt som ligger till lags för Konsumentverket så är organisationen fortfarande aktiv, dock avslöjad. Den är sliten, trasig och dysfunktionell. Det ska kosta att smutskasta konkurrenter och oskyldiga företag. Karteller och försök till bildningar av karteller är ett problem inom flera branscher. Alla karteller upptäcks inte. En del kommer att gå fria men inte alla. Karteller är trubbel, det är ett svindel och en del avslöjas. Om du är en av deltagarna i en kartell som manipulerar och riggar en marknad riskerar ni alla att få betala höga böter och du personligen kan få näringsförbud. Den som har näringsförbud kommer sedan att bli övervakad så att personen inte bryter mot förbudet.

Utrikesgruppen är en organisation som i det yttersta värnar svenska intressen, och en del i det är att välkomna duktiga utländska företag som vill verka i Sverige. När nya företag etablerar sig i Sverige skapas välstånd och rikedom, inte bara för företagen men också för svenskar.

För dig som deltar i en kartell bör du veta att det ligger i allas intresse att spåra upp och avslöja dig. Du vandaliserar Sveriges välstånd.

/ Aleksandar Milačić

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier