Migrationsverket Fullmakt (Svenska & Engelska)

info@utrikesgruppen.se

Full­makt Migrationsverket

En person kan ge sitt tillstånd eller samtycke till att en myndighet lämnar ut sekretessbelagda uppgifter. Samtycke kan gälla för att både andra myndigheter eller andra personer får ta del av uppgifter. Samtycket kan ges muntligt men det vanligaste är att man lämnar ett skriftligt samtycke. Det kallas fullmakt. Om någon med fullmakt begär att få ut uppgifter eller handlingar som omfattas av sekretess kontrollerar Migrationsverket om fullmakten är giltig och vad den omfattar.

För att beställa en fullmakt för ärenden hos Migrationsverket på svenska klicka här

För att beställa en fullmakt för ärenden hos Migrationsverket på engelska klicka här

Vad ska en full­makt inne­hålla (fullmakt Migrationsverket)?

I fullmakten ska det klart och tydligt vara skrivet att personen ärendet berör har gett sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut. Personens namn och personnummer bör finnas med. I fullmakten ska det också stå namnet på den personen som får ta del av uppgifterna samt vilka handlingar eller uppgifter fullmakten omfattar. Om fullmakten bara gäller för en viss tid eller har andra begränsningar, måste det också stå i fullmakten. Fullmakten ska vara undertecknad av den person som gett sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut.

Vart ska du skicka full­makten?

För att Migrationsverket ska kunna ta ställning till om handlingarna eller uppgifterna kan lämnas ut behöver Migrationsverket få in fullmakten. Den underskrivna originalhandlingen kan lämnas in på något av Migrationsverkets kontor eller postas till Migrationsverket.

En kopia av fullmakten kan skickas via mejl, vilket underlättar hanteringen.

Postadressen är:

Migrationsverket
Registraturen
601 70 Norrköping

Begäran om skrift­liga hand­lingar hos Migrationsverket

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. En begäran om att få kopia av allmän handling som får lämnas ut ska behandlas skyndsamt av myndigheten. Begäran hanteras av den enhet som handlägger ärendet. Om uppgifterna finns i Migrationsverkets arkiv är det förvaltningsenheten som bestämmer vilka uppgifter som kan lämnas ut.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök