Om utvandringen till Amerika

info@utrikesgruppen.se

Den historiska utvandringen från Sverige till Amerika, som pågick främst från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet, är en av de mest betydande migrationsströmmarna i Sveriges historia. Denna period, ofta kallad den stora utvandringen, såg nära 1,3 miljoner svenskar—nästan en tredjedel av landets befolkning vid tiden—lämna sitt hemland för Nordamerika. Denna massiva utvandring drevs av flera faktorer, som samverkade för att motivera svenskar att söka ett nytt liv över Atlanten.

Orsaker till utvandringen

  1. Ekonomiska skäl: Under 1800-talet var det brist på jord och arbete, vilket i sin tur orsakade fattigdom och arbetslöshet. Jordbruket, som var huvudnäring, kunde inte försörja befolkningen på grund av småskalig jordägande och brist på modernisering.
  2. Religiös och politisk frihet: Vissa grupper sökte sig till Amerika för att undkomma religiös förföljelse och för att finna en större grad av politisk och religiös frihet. Även om detta inte var den primära drivkraften för de flesta utvandrare, spelade det en viktig roll för specifika grupper.
  3. Lockelsen av Amerika: Berättelser om det ”förlovade landet” över Atlanten, där mark var billig och möjligheterna till arbete verkade oändliga, spreds genom brev från tidigare utvandrare samt av emigrationsagenter som arbetade för att locka europeiska invandrare till Amerika.

Faser av utvandringen

Utvecklingen av utvandringen kan delas in i flera faser:

  • Den tidiga fasen (1840–1860): Utvandringen började långsamt, med små grupper som huvudsakligen utvandrade av religiösa skäl.
  • Massutvandringsfasen (1860–1930): Utvandringen nådde sin kulmen mellan 1860-talet och 1920-talet, drivet av ekonomiska faktorer och förbättrad transportteknologi, såsom ångbåtar och järnvägar, som gjorde resan över Atlanten snabbare och mer tillgänglig.
  • Avtagande och slut (efter 1930): Utvandringen minskade kraftigt under 1930-talet på grund av den stora depressionen och införandet av striktare invandringslagar i USA.

Påverkan och arv

Denna massiva utvandring hade djupgående effekter både i Sverige och i USA. I Sverige ledde förlusten av så många invånare till ekonomiska och sociala förändringar, medan i USA bidrog de svenska invandrarna till den kulturella och ekonomiska utvecklingen.

Svenskamerikanerna bidrog till den amerikanska samhällsutvecklingen genom jordbruk, handel och inte minst genom att bevara och anpassa sina kulturella traditioner till det nya landet. Än idag är den svenskamerikanska kulturen levande.

Denna epok av migration har lämnat ett bestående arv i både Sverige och USA, och banden mellan de två länderna är starka, delvis tack vare de djupa personliga och historiska kopplingarna som skapades under denna tid.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök