Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Valutaregleringar

Foto: Alexander Schimmeck


Läs fler artiklar

Information om valutaregleringar och valutakontroll. Reglering av utländsk valuta är en form av finansiell reglering specifikt inriktad på valutamarknaden med en statlig översyn, och/eller ett statligt oberoende tillsynsorgan.

Syftet med valutaregleringar är att säkerställa ett rättvist och etiskt affärsuppförande. I sin tur måste alla valutamäklare och investeringsbanker agera i enlighet med regler och standarder som fastställts av myndigheterna. De måste vanligtvis vara registrerade och licensierade i det land där deras verksamhet är baserad. Licensierade aktörer brukar ofta vara föremål för återkommande revisioner, granskningar och utvärderingar för att kontrollera att de uppfyller lagar och branschstandarderna.

Valutamäklare och banker etc. kan ha kapitalkrav som kräver att de har en tillräcklig mängd medel för att kunna utföra och slutföra valutakontrakt som har ingåtts av sina kunder och även för att återlämna klienters medel intakt vid konkurs. Varje valutareglering verkar varierar väsentligt från land till land.

Om ett land har fasta växelkurser innebär detta att landets centralbank förbinder sig att köpa och sälja landets valuta till ett visst pris i utländsk valuta. Detta i sin tur leder till att länder som har en tämligen liten ekonomi måste anpassa hela sitt lands ekonomiska politik till utlandet.

Vad är valutakontroller?

Valutakontroller är statsbegränsade begränsningar för köp och / eller försäljning av valutor. Dessa kontroller gör det möjligt för länder att bättre stabilisera sina ekonomier genom att begränsa inflöden och utflöden av valuta, vilket kan skapa valutakursvolatilitet. Inte varje nation får använda åtgärderna, åtminstone legitimt; den 14: e artikeln i Internationella valutafondens artiklar om avtal ger endast länder med så kallade övergångsekonomier möjlighet att använda valutakontroller.

Förstå valutakontroller

Många västeuropeiska länder genomförde valutakontroll under åren omedelbart efter andra världskriget. Åtgärderna avvecklades emellertid gradvis när efterkrigstidens ekonomier på kontinenten ständigt stärktes; Storbritannien tog till exempel bort den sista av sina begränsningar i oktober 1979. Länder med svaga och / eller utvecklande ekonomier använder i allmänhet valutakontroller för att begränsa spekulationer mot sina valutor. De inför ofta samtidigt kapitalkontroller, som begränsar mängden utländska investeringar i landet.

Valutakontroller kan verkställas på olika sätt. En regering kan förbjuda användning av en viss utländsk valuta och förbjuda lokalbefolkningen att inneha den. Alternativt kan de införa fasta växelkurser för att avskräcka spekulation, begränsa någon eller all utländsk valuta till en statsgodkänd valutaväxlare eller begränsa mängden valuta som kan importeras till eller exporteras från landet.

Bra fakta

Länder med svaga ekonomier eller utvecklingsekonomier brukar kontrollera hur mycket lokal valuta som kan växlas eller exporteras – eller till och med förbjuda en utländsk valuta helt.

Åtgärder för att motverka kontroller

En taktik som används kring valutakontroller och för att säkra valutaexponeringar är att använda så kallade terminskontrakt, vilket innebär ett start och slutdatum för kontrollerna. Med dessa arrangemang kontrollerar man ett köp eller sälj i ett visst belopp av en valuta som inte går att handla med på ett visst terminsdatum, till en överenskommen kurs mot en större valuta. Vid förfall regleras vinsten eller förlusten i huvudvalutan eftersom det är förbjudet att reglera i den andra valutan genom kontroller.

Många utvecklingsländer tillåter inte terminskontrakt eller så tillåter man dem endast att användas av invånare för begränsade ändamål, till exempel för att importera viktiga produkter.

Valutaregleringar kan leda till misär

Socialistiska Venezuela är ett land som införde valutaregleringar i panik med en reglerad prissättning på basvaror, detta ledde i sin tur till en akut brist på basvarorna. Valutaregleringarna var Venezuelas försök att stärka sin egen kontroll och att hindra människor från att fly landet med sitt kapital. Tyvärr blev dessa regleringar en källa till höga vinster för politiker och landet drabbades därefter med en mycket hög kriminalitet. 

Länder med nuvarande valutakontroll

Observera att detta är en lista som förändras och kanske inte uppfyller vissa standarder för fullständighet. Valutaregleringar och -kontroller kan ändras från tid till tid och en del länder avreglerar vissa delar i sin valutareglering.

Algeriet
Angola
Argentina
Armenien
Bahamas
Barbados
Etiopien
Ghana
Indien
Iran
Kamerun
Kina
Kuba
Libyen
Marocko
Myanmar (Burma)
Mozambique
Namibia
Nepal
Nigeria
Nord Korea
Ryssland
Samoa
Syd Afrika
Sudan
Tunisien
Ukraina
Uzbekistan
Venezuela
Vitryssland
Zimbabwe

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier